خانه / علوم انسانی (صفحه 1799)

علوم انسانی

تحقیق: بروکراسی

تحقیق: بروکراسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۶   مقدمه در حالي كه فايول و تيلور با مسائل مديريت دسته و پنجه نرم مي كردند يك جامعه شناس آلماني به نام ماركس وبر براي ساختارهاي اختيار، تئوري خاصي تدوين …

ادامه نوشته »

تحقیق: بودجه ۸۸

تحقیق: بودجه ۸۸ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۳   بودجه ۸۸، آزمون بزرگ مجلس هشتم    مقدمه بررسي بودجه سال ۸۸ كه از جهت زمان تقديم به مجلس،يكي از تاخيري‌ترين بودجه‌هاي ساليانه كشور بود، وارد حساس‌ترين مراحل خود شدهاست.اين …

ادامه نوشته »

تحقیق: بهینه سازی انرژی در ساختمان

تحقیق: بهینه سازی انرژی در ساختمان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۲   بهینه سازی انرژی در ساختمان مقدمه مساله انرژی در کشور ما سالها مورد توجه در خور نبوده و یارانه های آشکار و پنهان دولتی هموار مردم …

ادامه نوشته »

تحقیق: زندگينامه شهريار

تحقیق: زندگينامه شهريار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   زندگينامه شهريار فرزند آقا سيد اسماعيل موسوي معروف به حاج ميرآقا خشکنابي در سال ۱۳۲۵ هجري قمري (شهريور ماه ۱۲۸۶ هجري شمسي) در بازارچه ميرزا نصراله تبريز واقع در …

ادامه نوشته »

تحقیق: شغل پليس

تحقیق: شغل پليس لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۳   شغل پليس چکيده اين پژوهش گرايش شغلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران را نسبت به شغل پليس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم …

ادامه نوشته »

تحقیق: اشکالات وارده بر برهان نظم

تحقیق: اشکالات وارده بر برهان نظم لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۶     موضوع تحقیق:اشکالات وارده بر برهان نظم بررسی برهان نظم خوب ایندفعه می خواهم یکی از عمومی ترین برهان ها را بررسی کنم ! برهانی به …

ادامه نوشته »

تحقیق: برنامه نویسی شیء گرا NET

تحقیق: برنامه نویسی شیء گرا NET لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۶   برنامه نویسی شیء گرا .NET مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت برنامه نويسی شی گراء، بدون شک مهمترين تحول در دنيای نرم …

ادامه نوشته »

تحقیق: شكست مواد

تحقیق: شكست مواد لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۳   مقدمه: از سال ۱۸۵۰معلوم شده است كه فلز تحت تنش تكراري با نوساني،در تنشي به مراتب كمتر از تنش لازم براي شكست در اثر يك مرتبه اعمال بار ، …

ادامه نوشته »

تحقیق: شکست خستگی

تحقیق: شکست خستگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۳   شکستخستگی مقدمه ازسال ۱۸۵۰معلومشدهاستکهفلزتحتتنشتکراریبانوسانی،درتنشیبهمراتبکمترازتنشلازملازمبرایشکستدراثریکمرتبهاعمالبار،خواهدشکست.شکستهاییکهدرشرایطبارگذاریدینامیکرخمیدهندشکستهایخستگینامیدهمیشوند. کهایننامگذاریاحتمالامبتنیبرایندلیلاستکهبهطورکلیمشاهدهمیشودشکستهافقطپسازیکدورهکارزیادرخمیدهند.هیچگونهتغییرواضحیدرساختارفلزیکهبهعلتخستگیمیشکندوجودنداردتابتوانبهعنوانمدرکیبرایشناختدلایلشکستخستگیازآناستفادهکرد. باپیشرفتصنعتوافزایشتعدادوسایلیازقبیلخودرو،هواپیما،کمپرسور،پمپ،توربینوغیرهکهتحتبارگذاریتکراریوارتعاشیهستند،خستگیبیشترمتداولشدهواکنونچنینبرداشتمیشودکهعاملحداقل ۹۰درصدشکستهایناشیازدلایلمکانیکیحینکارخستگیباشد. تئوریشکست دلیلعمدهخطرناکبودنشکستخستگیایناستکهبدونآگاهیقبلیوقابلرویتبودنرخمیدهد.خستگیبهصورتشکستیباظاهرترد،بدونهیچگونهتغییرشکلناخالصدرشکستنتیجهمیشود.معمولاسطحشکستدرمقیاسماکروسکوپیبرجهتتنشکششیاصلیعموداست.معمولاسطحشکستخستگیازظاهرسطحشکستتشخیصدادهمیشود،کهازیکناحیههموارحاصلازعملسایشبااشاعهترکد … دریافت فایل

ادامه نوشته »

تحقیق: بطن و تأويل قرآن

تحقیق: بطن و تأويل قرآن لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۰   بطن و تأويل قرآن* اشاره تأويل از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در دانش‌هاي قرآني از آن بحث مي‌شود. آن‌چه پيش‌رو داريد، مشروح يكي از سلسله كرسي‌هاي نظريه‌‌پردازي …

ادامه نوشته »

تحقیق: بسیج

تحقیق: بسیج لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   بسیج : تشكیل بسیج مستضعفین، ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی (ره) هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) از جمله اساسی ترین عوامل در جهت خنثی …

ادامه نوشته »

تحقیق: بسیج مستضعفان

تحقیق: بسیج مستضعفان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   بسیج مستضعفانتشكیل بسیج مستضعفین، ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی (ره) هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) از جمله اساسی ترین عوامل در جهت خنثی …

ادامه نوشته »

تحقیق: بسيج چيست و بسيجي كيست

تحقیق: بسيج چيست و بسيجي كيست لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۳   بسيج چيست و بسيجي كيست؟ تاريخچه پيدايش بسيج ماموريت هاي بسيج مسئوليت هاي بسيج « بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان …

ادامه نوشته »

تحقیق: بزها رفتار، تنش و مديريت

تحقیق: بزها رفتار، تنش و مديريت لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   بزها رفتار، تنش و مديريت معرفي بزها درسرتاسر دنيا بخاطر شير، گوشت، الياف؛ تحقيقات بيوشيميايي و همزيستي پرورش داده مي‌شوند. شير بز بخاطر خواص حساسيت هاي …

ادامه نوشته »

تحقیق: بزرگ‏ترين گناهان

تحقیق: بزرگ‏ترين گناهان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۵   دروغ بزرگ‏ترين گناهان امير المؤمنين‏عليه السلام مى‏فرمايد: «ان اعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب; بزرگ‏ترين گناهان نزد خدا، زبان بسيار دروغ گو است.» زبان دروغ گو داشتن، يعنى دروغ …

ادامه نوشته »

تحقیق: بزرگترین عدد اول

تحقیق: بزرگترین عدد اول لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۳   بزرگترین عدد اول بزرگ ترین عدد اولی که تا کنون کشف شده است، عدد     ۱- ۲۳۰۴۰۲۴۵۷  است که ۹۱۵۲۰۵۲ رقم دارد.  عدد اول : هر عدد طبیعی بزرگ …

ادامه نوشته »

تحقیق: بزرگترين آزمايشگاه فيزيك ذرات جهان

تحقیق: بزرگترين آزمايشگاه فيزيك ذرات جهان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۳   مقدمه بزرگترين آزمايشگاه فيزيك ذرات جهان ايرنا: سازمان اروپايى تحقيقات هسته اى يا «سرن» واقع در ژنو به عنوان بزرگترين آزمايشگاه فيزيك ذرات جهان، هفته گذشته …

ادامه نوشته »

تحقیق: برهان نظم از منظر شهید مطهری

تحقیق: برهان نظم از منظر شهید مطهری لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۶   برهان نظم از منظر شهید مطهری: مقدمه: عمومی ترین و ساده ترین طریقت در اثبات وجود خداوند برهانی است که از آن به برهان نظم …

ادامه نوشته »

تحقیق: برنامه عملي شيعيان و ياوران حضرت در دوران غيبت

تحقیق: برنامه عملي شيعيان و ياوران حضرت در دوران غيبت لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۵   برنامه عملي شيعيان و ياوران حضرت در دوران غيبت اشاره:بزرگان و دانشمندان شيعه به ويژه صاحبان قلم كه درمورد وجود حضرت مهدي …

ادامه نوشته »

تحقیق: برنامه ریزی منابع سازمانERP

تحقیق: برنامه ریزی منابع سازمانERP لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۵   برنامه ریزی منابع سازمانERP گاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به …

ادامه نوشته »

تحقیق: بلوغ و ناگهان همه چيز تغيير مي كند

تحقیق: بلوغ و ناگهان همه چيز تغيير مي كند لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۸   بلوغ و ناگهان همه چيز تغيير مي كند بلوغ هنگامي كه از افراد بزرگسال – چه مرد و زن – پرسيده مي شود …

ادامه نوشته »

تحقیق: بلوتوث

تحقیق: بلوتوث لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   BLUETOOTH چيست؟ بلوتوث يک رشته خصوصيت بي‌سيم است که ارتباطات کوتاه برد بين وسايل مجهز به تراشه‌هاي کوچک و اختصاصي بلوتوث را تعريف مي‌کند. بلوتوث چيست؟ به تازگي پس از …

ادامه نوشته »